• slideshow1
Phiếu kiểm nghiệm nước

Quí khách hàng có thể lấy thông tin về chất lượng nước thông qua kết quả kiểm nghiệm dưới đây:

Kết quả thử nghiệm nước Nhà máy nước An Hiệp - Eurofins Tháng 1/2020

Kết quả thử nghiệm nước Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách - Eurofins Tháng 1/2020

Kết quả thử nghiệm nước Chi nhánh Cấp nước Lương Quới - Eurofins Tháng 1/2020

Kết quả thử nghiệm nước Chi nhánh Cấp nước Phú Tân - Eurofins Tháng 1/2020

Kết quả thử nghiệm nước Chi nhánh Cấp nước Sơn Đông - Eurofins Tháng 1/2020

Kết quả thử nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre - Tháng 1/2020

Kết quả xét nghiệm nước Tháng 01/2020(thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả thử nghiệm nước trong đập cầu Sơn Đông - Eurofins tháng 2/2020

Download phiếu kiểm nghiệm nước tháng 02/2020

Kết quả thử nghiệm nước thô - Eurofin Tháng 03/2020

Kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 1,2,3 năm 2020

Kết quả thử nghiệm nước  Tháng 04/2020

Kết quả xét nghiệm nước Tháng 04/2020(thực hiện Theo thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả thử nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre - Tháng 5/2020

Kết quả thử nghiệm nước thô - Eurofin Tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 5/2020( thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT)

Kết quả xét nghiệm nước mức độ A tháng 6/2020 ( thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả xét nghiệm nước mức độ B tháng 6/2020 ( thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả thử nghiệm nước Tháng 06/2020 - Eurofins

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Tháng 7/2020

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 07/2020 ( thực hiện thao thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Tháng 8/2020

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 8/2020 (thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Tháng 9/2020

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 9/2020 (thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Cuôi Tháng 9/2020

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước tháng 10/2020 

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Tháng 11/2020

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 11/2020 (thực hiện theo Thông tư 41/2018/TT-BYT)

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước tháng 12/2020 (thực hiện theo thông tư số 41/2018/TT-BYT)

Kết quả thử nghiệm nước Tháng 12/2020 - Eurofins

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Tháng 12/2020

Kết quả thử nghiệm nước Tháng 1/2021 - Eurofins

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước tháng 1/2021 (thực hiện theo thông tư số 41/2018/TT-BYT)

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Tháng 2/2021

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bến Tre - Tháng 2/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Tháng 3/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước tháng 3/2021 (thực hiện theo thông tư số 41/2018/TT-BYT)

Kết quả thử nghiệm nước Tháng 3/2021 - Eurofins

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 04/2021

Kết quả kiểm nghiệm nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật  - Tháng 4/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước tháng 5/2021 (thực hiện theo thông tư số 41/2018/TT-BYT)